پیام فرستادن
news

یازدهمین روز ملی فیبر غذایی

February 17, 2024

انجمن فیبر غذایی چین هر سال 17 دسامبر را به عنوان "روز ملی فیبر غذایی" پیشنهاد می کند.با مفهوم رژیم غذایی سالم که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل حمایت می شود. این در سال 2013 اجرا شد و اکنون یازدهمین "روز ملی فیبر غذایی" است
مصرف روزانه فیبر غذایی که توسط سازمان های مرتبط بین المللی توصیه می شود:و کمیته علوم غذایی جامعه اروپا توصیه می کند 30 گرم در هر فرد در روز.
مصرف روزانه فیبر غذایی که توسط سازمان های خانگی توصیه می شود: 25 تا 35 گرم برای هر فرد در روز باید مصرف شود.بر اساس داده های نظرسنجی منتشر شده توسط انجمن فیبر غذایی چین، مصرف روزانه فیبر غذایی در هر بزرگسال در چین 13.3 گرم است، که کمتر از نیمی از مقدار استاندارد است.